COVID19

-Equips de desinfecció per evitar contagis.
-Personal especialitzat en neteja i desinfecció.
-Estructura per prestar servei immediat.
-Metodología controlada de recollida i eliminació de residus.